БИОИНФОРМАТИКА

Биоинформатиката (грч.bios –живот:енгл. Informatics) е наука која се бави со биоинформатички процеси и појави во живите клетки при информатичкото делување на светлината –електромагнентни бранови, јонизирачко зрачење, бактерии или вируси...

Повеќе

ИНФОРМОТЕРАПИЈА

Сите нешта во природата се состојат од молекули, молекулите од атоми кои во зависност од тоа дали содржат повеќе протони или електрони, можат да бидат позитивни или негативни јони. Јоните учествуваат во сите хемиски процеси.Клетките меѓусебно се граничат со мембрани...

Повеќе

Придобивки од електро-пунктурната дијагностика

НОВОСТИ