BIOINFORMATIKA

Bioinformatika (grč. bios - život; engl. Informatics) je nauka koja se bavi bioinformacionim procesima i pojavama u živim ćelijama pri informacionom delovanju svetlosti - elektromagnetnih talasa, jonizujućeg zračenja, bakterija ili virusa

More

INFORMOTERAPIJA

Sve supstancijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, molekuli od atoma koji, zavisno od toga da li prevladava pozitivno punjenje jezgra ili negativni naboj elektronskog omotača, mogu biti pozitivni ili negativni joni. Joni ucestvuju u svim hemijskim procesima.

More

Prednosti elektro-punkturna dijagnostika

Vesti